LIIMATTALAN TUULIVOIMAHANKE

 

Konginkankaan Liimattalaan kaavaillaan saksalaisen Energiequellen toimesta 1200 hehtaarin tuulivoima-aluetta Häkkiläntien varteen raviradan välittömään läheisyyteen. Tarkoituksena olisi rakentaa 9 tuulivoimalaa, joiden maksimikorkeus on 270 m. 

Kyläläisiltä ja mökkiläisiltä tuli kyläyhdistykseen yhteydenottoja. Yhteydenottoista kuvastui suuri huoli, kun asukkaat ja mökkiläiset kokivat, ettei heitä ole kuultu asiassa mitenkään. He kokivat, että heidät on sivuutettu täysin tässä hankkeessa. Samaan aikaan alkoi myös kuntapäättäjien suusta kuulua kommentteja, että alueen asukkaita on kuultava tässä asiassa.

Kyläyhdistys päätti teetättää kyselyn, jotta kaikkien alueen asukkaiden ja loma-asukkaiden mielipide tulisi kuulluksi tässä hankkeessa ja he kokisivat, että heillä on merkitystä. Samalla vastattaisiin poliitikkojen tarpeeseen saada tietää asukkaiden mielipide tuulivoimahankkeesta. Tutkimuksen toteutti liiketalouden lehtori, KTM, Nina Välimäki. 

Konginkankaan asukaskysely tuulivoimahankkeesta 

Tutkimus toteutettiin kvantitatiivisena, itsevalikoituneena verkkokyselynä. Tutkimuksen tavoiteperusjoukkona oli yli 16-vuotiaat Konginkankaan alueella vakituisesti asuvat henkilöt sekä Konginkankaan alueella vapaa-ajan asunnon omistavat henkilöt sekä heidän perheenjäsenensä. Perusjoukon koko on n. 2680 henkilöä (1058 yli 16 vuotiasta asukasta ja 1600 kesä-asukasta). Tutkimukseen vastasi yhteensä 235 henkilöä.  

Linkki kyselyyn jaettiin Konginkankaan Kyläyhdistys ry:n, Tuulivoimaa Liimattalaan?, Konginkankaan ja Liimattalan facebook-sivuilla sekä konginkangas.fi-verkkosivuilla ja se oli avoinna vastaajille 12.4. –5.5.2021 välisenä aikana. Vastaajien tavoitettavuutta nostettiin mainostamalla kyselyä edellä mainituilla sivuilla 2-3 krt kyselyn aukioloaikana.

Itsevalikoitunutta verkkokyselyä ei voida tehdä todennäköisyysotannan periaatteiden mukaan ja vain osa kohderyhmästä valikoituu vastaamaan kyselyyn. Tästä syystä vastaajien korkea määrä oli merkityksellinen tulosten luotettavuuden kannalta. Reliabiliteettia lisäsivät myös Internetin korkea käyttöaste, sekä tutkimusaiheen ajankohtaisuus ja kiinnostavuus, josta kertoivat mm. kysymysten erinomainen täyttöprosentti sekä poikkeuksellisen laajat avoimet vastaukset. 

Reliabiliteetin varmistamiseksi, mahdollisen vastauskadon ja valikoitumisen aiheuttamaa virhettä tarkasteltiin tutkimuksessa lisäksi saannon ja samaa populaatiota edustavan viiteaineiston vertailulla, jonka perusteella voidaan päätellä, että puuttuneisuus oli tutkimuksessa täysin tai lähes täysin satunnaista.

Tutkimustulokset analysoitiin soveltuvilla yhden muuttujan ja monimuuttujamenetelmillä. Tulosten analysoinnissa mielenkiinto kohdistui lähinnä muuttujien jakaumiin, keski- ja hajontalukuihin sekä muuttujien ristiintaulukointiin. 

Tutkimuksen päätulokset pääset näkemään oheisista linkeistä, tiivistetyssä ja lukijaystävällisessä muodossa.  Raportissa tuodaan esiin päätulokset sekä kaikki avoimet vastaukset, jotta jokaisen vastaajan antama palaute tulee esiin. 

Mikäli tarkemmin yksilöity ja taustamuuttujien suhteen analysoitu tutkimustieto kiinnostaa niin ole yhteydessä tanja.rama@gmail.com. 

 

Kyselyn raportti 

https://drive.google.com/file/d/1rTgbnPAPXG2Wp3gYHsZmSPwUuDJpgaB5/view?fbclid=IwAR1Nx5p6sn0UKR-jRUPQd0q82W7KDnnUA_In-XYGl-hPLRCUf6vkDOb2YW4

 

Avoimet vastaukset

http://www.konginkangas.fi/uploads/pdf/KK_kylayhdistys/Lehti-ilmoitukset/TV%20Liimattala_Avoimet%20kysymykset.pdf

 

Verkkokyselymetodin arviointia

https://drive.google.com/file/d/1L0vjJ7y2D3v8y1aHcTKu5aHB0O-jjg6t/view?fbclid=IwAR3ltz37HyA9qYDAHXUy_fDetz1th04Hc8I8g2BOSp_mHPt2qzcSQwsqVR87

 

Tuulivoimakyselyn tietosuojailmoitus


Tietoa kyselyyn osallistuville 12.4. 2021

Olet osallistumassa Konginkankaan Kyläyhdistyksen, Liimattalan tuulivoimahanketta koskevaan kyselyyn. Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista. Aineisto käsitellään anonyymisti.

KYSELYN KOHDERYHMÄ JA TAVOITE

Kyselyn kohderyhmänä on yli 16-vuotiaat Konginkankaan alueella vakituisesti asuvat henkilöt sekä Konginkankaan alueella vapaa-ajan asunnon omistavat henkilöt sekä heidän perheenjäsenensä ja sen tavoitteena on selvittää kohderyhmään kuuluvien henkilöiden kokemuksia sekä mielipiteitä Liimattalan tuulivoimalahankkeesta. 

KYSELYN OSAPUOLET JA VASTUUNJAKO

Kysely toteutetaan Konginkankaan kyläyhdistyksen toimeksiannosta. Kyselyn vastuullinen toteuttajaryhmä saa aineiston ja tulokset käyttöönsä heti kyselyn vastausajan päätyttyä. Aineistosta tuotetaan raportti Konginkankaan kyläyhdistyksen käyttöön. Tavoitteena on hyödyntää ja jakaa tutkimustuloksia kaupungin päätöksentekoprosessin tukemiseksi.

KYSELYN VASTUULLINEN TOTEUTTAJARYHMÄ

Tanja Rämä, Konginkankaan kyläyhdistys ry
Nina Välimäki, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Satu Lamberg, Konginkankaan asukas

KYSELYAINEISTON SÄILYTYS JA ARKISTOINTI

Aineiston käsittelyn aikana aineisto säilytetään huolellisesti ja tietoturvallisesti huolehtien varmuuskopioinnista. Projektin päättymisen jälkeen aineisto arkistoidaan kokonaisuudessaan Konginkankaan kyläyhdistyksen asianhallintajärjestelmään ja käyttöoikeudet aineistoon määritellään siten, että aineisto on vain asianhallinnasta vastuullisen toteuttajaryhmän saatavissa. Aineisto on anonymisoitu siten, että yksittäisen henkilön vastaukset eivät ole tunnistettavissa. 

YHTEYSHENKILÖ

Tanja Rämä, Konginkankaan kyläyhdistys ry 
P. 040 542 0652
e-mail: tanja.rama@gmail.com

 

 

kotisivut yrityksille ja yhdistyksille: keski-suomen verkkomedia